ឯកសារស្តីពី ប្រាំឆ្នាំនៃការខិតខំក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា “ប្រាំឆ្នាំនៃការខិតខំក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ” សៀវភៅនេះត្រូវបាន​បង្ហាញអំពីប្រវត្តិរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បេសកកម្ម មុខងារ និងតួនាទីភារកិច្ច ព្រមទំាំងរចនាសម្ព័នរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។ ហើយនៅក្នុង​សៀវភៅនេះក៏បានរៀបរាប់អំពីសមិទ្ធិផលធំៗ និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ ព្រមទាំងបានបង្ហាញអំពីចំនុចសំខាន់ៗដ៏ទៃទៀតជា​ច្រើនទាក់ទាងនិងការវិវត្តន៍នៃមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅមួយនេះអាចនឹងជួយបងប្អូនសិស្ស និស្សិតដែលមានបំណង ប្រឡងប្រជែងចូលបំរើការងារជាមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៅក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ អាចធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិស័យមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមានមូលដ្ឋានខ្លះៗក្នុងការប្រឡងប្រជែងនានា​​​ នាពេលខាងមុខ។
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់សៀវភៅដូចតទៅនេះ ៖
Continue reading “ឯកសារស្តីពី ប្រាំឆ្នាំនៃការខិតខំក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ”