បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន២៣១នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១៨/១៩ ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ហៅកាត់ថា​ ប.ស.ស បានធ្វើការជូនដំណឹងស្តីពី​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ២៣១ នាក់ ឱ្យបម្រើការងារនៅស្នាក់ការកណ្តាល និងបណ្តាសាខា ប.ស.ស ខេត្ត/ខណ្ឌ​ ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន២៣១នាក់”

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន៦៨នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២១៥០៥ អពដ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់សាធារណជនទូទៅ ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៦៨នាក់ សម្រាប់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ និងកិច្ចកាទូទៅ ដែលត្រូវបែងចែកឱ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមសាខាពន្ធដារ ខេត្តខណ្ឌដូចខាងមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖ ចំពោះកាលបរិច្ឆេទនៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន៦៨នាក់”

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ចំនួន០៤នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើស​រើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា​ចំនួន០៤រូប​ ដើម្បីបម្រើការងារពេញម៉ោង នៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យគឺថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ចំនួន០៤នាក់”

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម – ប.ស.ស ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា​ចំនួន២៧នាក់

ឪកាសល្អ​! សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៅ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ឥឡូវនេះឪកាសបានមកដល់ហើយ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) បានប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើននាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម – ប.ស.ស ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា​ចំនួន២៧នាក់”

អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យា​ ចំនួន១៣នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៦២៧ សហវ.អឧហ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យា​ ចំនួន១៣នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អគ្គីសនីកម្ពុជា (EDC) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ចំនួន១២ រូប​

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៩១២ សជណ.អក.រប ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គីសនីកម្ពុជា (EDC) បានធ្វើ​ការជូន​ដំណឹង​ដល់​សាធារណៈជន ស្តីពី ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ចំនួន១២រូប ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅអគ្គីសនីខេត្តព្រះសីហនុ នៃអគ្គីសនីកម្ពុជា។​ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “អគ្គីសនីកម្ពុជា (EDC) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ចំនួន១២ រូប​”

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា​ចំនួន៣២៩២នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០២៩ គជប សជណ និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៣០ គជប សជណ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពី ការរើស​ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចំនួន​ ១.៦៤៦ ក្រុម ស្មើនឹង ចំនួន​ ៣.២៩២ នាក់ ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី​ សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តី ជូនដំណឹងខាង​ក្រោម៖

Continue reading “គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា​ចំនួន៣២៩២នាក់”

អគ្គីសនីកម្ពុជា ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន០៩រូប

ដំណឹងល្អ! សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គីសនីកម្ពុជា ឥឡូវនេះឪកាសបានមកដល់ហើយ។ តាមរយៈសេចក្តីជូនជំណឹងលេខ១៨០២ សជណ អក.រប ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គីសនីកម្ពុជា​បានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅ មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា នៃនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ ចំនួន ០៩ រូប។ ចំពោះព៌តមានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “អគ្គីសនីកម្ពុជា ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន០៩រូប”

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន២០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០៣ ថរ.បល.សជណ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពី ការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់បម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងនៅតាមបណ្តា​មន្ទីរ៉ែ និងថាមពលរាជធានីខេត្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២០០នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖​

Continue reading “ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន២០០នាក់”

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន១០រូប

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ១៤៧៨០ អពដ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៨ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពី៖ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន១០រូប ដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន​សេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖