អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យា​ ចំនួន១៣នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៦២៧ សហវ.អឧហ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យា​ ចំនួន១៣នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អគ្គីសនីកម្ពុជា (EDC) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ចំនួន១២ រូប​

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៩១២ សជណ.អក.រប ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គីសនីកម្ពុជា (EDC) បានធ្វើ​ការជូន​ដំណឹង​ដល់​សាធារណៈជន ស្តីពី ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ចំនួន១២រូប ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅអគ្គីសនីខេត្តព្រះសីហនុ នៃអគ្គីសនីកម្ពុជា។​ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “អគ្គីសនីកម្ពុជា (EDC) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ចំនួន១២ រូប​”

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា​ចំនួន៣២៩២នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០២៩ គជប សជណ និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៣០ គជប សជណ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពី ការរើស​ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចំនួន​ ១.៦៤៦ ក្រុម ស្មើនឹង ចំនួន​ ៣.២៩២ នាក់ ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី​ សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តី ជូនដំណឹងខាង​ក្រោម៖

Continue reading “គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចសន្យា​ចំនួន៣២៩២នាក់”

អគ្គីសនីកម្ពុជា ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន០៩រូប

ដំណឹងល្អ! សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គីសនីកម្ពុជា ឥឡូវនេះឪកាសបានមកដល់ហើយ។ តាមរយៈសេចក្តីជូនជំណឹងលេខ១៨០២ សជណ អក.រប ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គីសនីកម្ពុជា​បានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅ មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា នៃនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មចែកចាយ ចំនួន ០៩ រូប។ ចំពោះព៌តមានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “អគ្គីសនីកម្ពុជា ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន០៩រូប”

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន២០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០៣ ថរ.បល.សជណ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពី ការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់បម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងនៅតាមបណ្តា​មន្ទីរ៉ែ និងថាមពលរាជធានីខេត្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន២០០នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖​

Continue reading “ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន២០០នាក់”

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីកិច្ចសន្យាចំនួន១០រូប

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ១៤៧៨០ អពដ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៨ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពី៖ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន១០រូប ដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន​សេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើននាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៥១២២ កម/២០១៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ មន្ទីពេទ្យកាល់ម៉ែត បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​ជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ជាប់កិច្ចសន្យា​ចំនួន១០រូប រួមមានបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែក រដ្ឋបាលចំនួន៤នាក់ លេខាតាមផ្នែកចំនួន២នាក់ អ្នកបចេ្ចកទេសទិន្នន័យចំនួន២នាក់ អ្នកព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន២នាក់ បេឡាធិការិនី ភ្នាក់ងារអនាម័យ និងភ្នាក់ងារសែងជាច្រើននាក់។

ចំពោះព័ត៌​មាន លម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

សូមធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅដល់មិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក សូមអរគុណ

សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកបើកឡានក្រុងចំនួន៤៣នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៣៤/១៨ សជណ.ផ សាលារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកអ្នកបើកឡានក្រុងចំនួន៤៣នាក់ ដើម្បីបម្រើការងារនៅរដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង (City Bus) នៅរាជធានីភ្នំពេញ។
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ២០ រូប

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា (General Department of Customs and Excise) បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់សាធារណជន និងសិស្សនិស្សិតស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចំនួន ២០ រូប។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១៦ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៨។
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មន្ទីរកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ប្រកាសជ្រើសរើស​ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំចំនួន១៦នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ៣២០សជណ/កសខ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ មន្ទីរកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែង​បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពី ការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំ(CEW)ចំនួន១៦នាក់។​ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
Continue reading “មន្ទីរកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ប្រកាសជ្រើសរើស​ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មឃុំចំនួន១៦នាក់”