ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៧នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន១៧នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៧នាក់”

អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជា ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង​ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជាបានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់ សិស្ស​និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីនគរបាលជាតិ នៃអង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជាអំពីការជ្រើសរើស​មន្ត្រីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់។

Continue reading “អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជា ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៥០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានធ្វើការជូន​ដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត ស្តីពីការប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី​ចំនួន៥០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៥០នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៧០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីកាប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៧០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៧០នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង​បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់សិស្ស និស្សិត ដែលចង់ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាល​ខេត្តស្វាយរៀង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ សូមទៅទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារជ្រើសរើស របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត​នៅការិយាល័យបុគ្គលិក។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីមួយចំនួន”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគបាលថ្មីមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប​បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីមួយចំនួន។​សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន១៧៣នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការជូនដំណងស្តីពី​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស មន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន១៧៣នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន១៧៣នាក់”

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពត ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៦០នាក់

តាមរយៈលិខិតលេខ ០៣  សជណ/១៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពត បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់ សិស្ស និស្សិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត អោយចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ​មន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៦០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពត ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន៦០នាក់”

បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន២០០នាក់

នេះគឺជាឪកាសដ៏ល្អ សម្រាប់បងប្អូនសិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាមន្រ្តីនគរបាល ដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី​២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា បានចេញលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើស​រើសបេក្ខ​ជន ចំនួន២០០កន្លែង អោយចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ នៅបណ្ឌិតសភានគរបាល​កម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Continue reading “បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន២០០នាក់”

កងទ័ពជើងទឹក នៃក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសជ្រើសរើសពលនាវិក បំពេញក្របខណ្ឌមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ៦៤១ ស.ប្រ.ព ២០១៩ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ កងទ័ពជើងគោក​បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសពលនាវិកបំពេញក្របខណ្ឌ ដើម្បីធានាចំពោះការបំពេញការងារចំពោះមុខនិងអនាគត។ សូមទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម នៅបញ្ជាដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦A  ជិតវត្តគៀនឃ្លាំង ទល់មុខសណ្ឋាគារណាសាតូ ពីស្ពានជ្រោយចង្វារប្រហែល២Km ឬក៏​ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ ០៩៧​ ៩៩៥ ១៥៧ ៩   ០៩៧ ៩៨៥ ៥១១ ៣      ០៩៦ ៤៦២ ២២៦
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖
Continue reading “កងទ័ពជើងទឹក នៃក្រសួងការពារជាតិ ប្រកាសជ្រើសរើសពលនាវិក បំពេញក្របខណ្ឌមួយចំនួន”