ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ២០១៧

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានផ្ញើរលិខិតលេខ​ ៤៨៧ មស.ក្រខ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ស្តីពីការផ្តល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនក្រសួង ស្ថាប័នសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨​ ជូនដល់សម្តេច ឯកឧត្តមលោកជំទាវ ឧបនាយរដ្ឋមន្រ្តី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋលេខា គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន ដើម្បីអោយរៀបចំធ្វើ​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត ចូលបម្រើការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន នីមួយៗ

Continue reading “ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ២០១៧”