កម្រងសំណួរ សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលអង្គភាពអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU)

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងសំណួរសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) នៅក្នុងចំណោមសំណួរទាំង៤៦ខាងក្រោមនេះគឺមានសំនួរខ្លះធ្លាប់​ចេញ​នៅក្នុងសម័យប្រឡងមុនៗ

ប្រសិនបើបងប្អូនដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបងប្អូនអាចធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីសំណួរ​នីមួយៗនិងព្យាយាមស្វែររកចម្លើយដោយខ្លួនឯងដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការប្រឡងនៅថ្ងៃខាងមុខ។ ជូនពរសំណាងល្អ!

Continue reading “កម្រងសំណួរ សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលអង្គភាពអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU)”