សំណួរ និង ចម្លើយទាក់ទងនិងសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ

កម្រងសំណួរ និង ចម្លើយទាក់ទងនិងសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់សិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន នានា​ត្រៀមទុក​ដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការប្រលងប្រជែងនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានានៅពេលខាងមុខនេះ​។
Continue reading “សំណួរ និង ចម្លើយទាក់ទងនិងសេដ្ឋកិច្ច-ហិរញ្ញវត្ថុ”

សំណួរ និង ចម្លើយ ទាក់ទិននឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

កម្រងសំណួរ និង ចម្លើយ ទាក់ទិននឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ បោះពុម្ពផ្សាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអង្គការ JICA បោះពុម្ភផ្យាយនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ វាអាចជាជំនួយស្មារតី​សម្រាប់អ្នកដែល​មានបំណង​ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ​នៅតាមក្រសួង​ស្ថាប័ននានា។
Continue reading “សំណួរ និង ចម្លើយ ទាក់ទិននឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ”