វិញ្ញាសារប្រឡងចូលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

វិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ ប្រលងជ្រើសរើសសិស្ស-នស្សិតឱ្យចូលរៀនជាសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី០៨ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ រយៈពេល៣ម៉ោង។