សំណួរ-ចម្លើយ ត្រៀមប្រឡងចូល បេឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គម (ប.ស.ស)

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រសំណួរ-ចម្លើយ បងប្អូន សិស្ស-និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅ បេឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គម (ប.ស.ស)​នៅពេលខាងមុខ នៅក្នុងចំណោមសំណួរទាំងទាំង៨០ វាមានសំណួរខ្លះធ្លាប់ចេញកាលពីសម័យប្រឡងមុនៗ ហើយចំពោះសំណួរទាំងអស់គឺសុទ្ធតែទាក់ទង​នឹងវិស័យបេឡាជាតិរបសសន្តិសុខសង្គម។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកសារស្តីពីកម្រងសំណួរចម្លើយទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះៗសម្រាប់ជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូន សិស្ស-និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅ បេឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គម (ប.ស.ស)​នៅពេលខាងមុខ។ ជូនពរសំណាងល្អ!!!
Continue reading “សំណួរ-ចម្លើយ ត្រៀមប្រឡងចូល បេឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គម (ប.ស.ស)”

វិញ្ញាសារប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការងារនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម – ប.ស.ស

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការងារនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ សំណួរទាំងអស់​មានចំនួន​០៧​ សំនួរទាំងអស់សុទ្ធតែទាក់ទងនឹងវិស័យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) ទាំងអស់។​ ដូចច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណង​ប្រឡងចូល​ក្នុងក្របខណ្ឌ​នៅក្រសួងណាមួយ ត្រូវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីក្រសួងស្ថាប័ននោះអោយបានច្បាស់លាស់។