វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមណ្ឌលប្រឡង​វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក។​ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​នៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី”