វិញ្ញាសារប្រលងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៥

វិញ្ញាសារប្រលងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៥
ជារៀងរាល់ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន នានារបស់រដ្ឋ ហើយចំពោះកាលបរិច្ឆេទនៃការជ្រើរើស​គឺវា​អាស្រ័យនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗ ចំណែកឯវិញ្ញាសារប្រលងវិញក៏វាអាស្រ័យ​ទៅតាម​ក្រសួងស្ថាប័ន នីមួយៗផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារប្រឡងជ្រើសរើស​សិស្ស និស្សិត ចូលបម្រើការងារនៅ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៥​ មានវិញ្ញសារចំណេះដឹងទូទៅ និងវិញ្ញាសារ​ជំនាញបច្ចេកទេស។
Continue reading “វិញ្ញាសារប្រលងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៥”