វិញ្ញាសារ អង់គ្លេស​ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ឆ្នាំ២០១៥

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារ អង់គ្លេស​ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៥។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា​វាអាចនឹងក្លាយជាឯកសារជំនួយស្មារតីមួយ សម្រាប់ប្អូនៗដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសារ អង់គ្លេស​ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ឆ្នាំ២០១៥”