វិញ្ញាសារ​ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់២០១៦

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៦ (មានអត្រាកំណែ) យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា វានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្អូនៗ ដែលត្រូវប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូកម្រិតឧត្តមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសារ​ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម ចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់២០១៦”