វិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

វិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ៖​ សម្រាប់ត្រៀម​ប្រឡង​ចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម បរិញ្ញាបត្រ+១ មានសំណួរខ្លះដកស្រង់ចេញពីការប្រលងមុនៗ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរចាស់ៗ ដែលបានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។
Continue reading “វិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម”