វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ដែលបានប្រឡងចេញកាលពីឆ្នាំមុនៗ
Continue reading “វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម”