វិញ្ញសារ គណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧

ខាងក្រោមនេះគឺជា វិញ្ញាសា​ គណិតវិទ្យា ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យដែលចេញ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧។ ថ្វីត្បិតតែវា​មិនមានចម្លើយតែវាអាចនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះ សម្រាបបងប្អូនសិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡង គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញសារ គណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧”

វិញ្ញាសារគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារឯកទេស គណិតវិទ្យា ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅបឋមសិក្សា វិញ្ញាសារនេះគឺក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៦ និងឆ្នាំ២០១៧។ ថ្វីត្បិតមិនមានចម្លើយ តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។