វិញ្ញាសារ ជីវវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់២០១៦

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារជីវវិទ្យាក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ វិញ្ញាសារនេះចាប់ពីសម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១០ រហូតដល់សម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៦។ ថ្វីត្បិតមិនមានចម្លើយ តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។
Continue reading “វិញ្ញាសារ ជីវវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់២០១៦”