វិញ្ញាសារ ឯកទេស អង់គ្លេស ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារឯកទេស English ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ វិញ្ញាសារនេះចាប់ពីសម័យប្រឡងមុនៗ និងមានវិញ្ញាសារត្រៀមមួយចំនួន យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។

Continue reading “វិញ្ញាសារ ឯកទេស អង់គ្លេស ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញសារ គណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧

ខាងក្រោមនេះគឺជា វិញ្ញាសា​ គណិតវិទ្យា ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យដែលចេញ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧។ ថ្វីត្បិតតែវា​មិនមានចម្លើយតែវាអាចនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះ សម្រាបបងប្អូនសិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡង គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញសារ គណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧”

វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជា វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យដែលចេញកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ថ្វីត្បិតតែវា​មិនមានចម្លើយតែវាអាចនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះ សម្រាបបងប្អូនសិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡង គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញាសារ ឯកទេស ICT ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារឯកទេស ICT ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ វិញ្ញាសារនេះចាប់ពីសម័យប្រឡងមុនៗ និងមានវិញ្ញាសារត្រៀមមួយចំនួន យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។

Continue reading “វិញ្ញាសារ ឯកទេស ICT ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសា គីមីវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ២០០២, ២០០៣, ២០០៤, ២០០៥, ២០០៦, ២០១៣និង ២០១៦។
Continue reading “វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញាសារគណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារឯកទេស គណិតវិទ្យា ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅបឋមសិក្សា វិញ្ញាសារនេះគឺក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៦ និងឆ្នាំ២០១៧។ ថ្វីត្បិតមិនមានចម្លើយ តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។

វិញ្ញាសារ ឯកទេស ICT – English ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារឯកទេស ICT – English ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ វិញ្ញាសារនេះចាប់ពីសម័យប្រឡងមុនៗ។ ថ្វីត្បិតមិនមានចម្លើយ តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។
Continue reading “វិញ្ញាសារ ឯកទេស ICT – English ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញាសារ ជីវវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់២០១៦

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារជីវវិទ្យាក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ វិញ្ញាសារនេះចាប់ពីសម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១០ រហូតដល់សម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៦។ ថ្វីត្បិតមិនមានចម្លើយ តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។
Continue reading “វិញ្ញាសារ ជីវវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ ដល់២០១៦”