វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០០៩

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រវិញ្ញាសារដែលធ្លាប់ប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០០៩ មានវិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ និងវិញ្ញាសារជំនាញរដ្ឋបាលទូទៅ (មានអត្រាកំណែ) ព្រមទាំងមានវិញ្ញាសារភាសាអង់គ្លេសមួយវិញ្ញាសារផងដែរ។

យើខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិញ្ញារចាស់ៗទាំងនេះអាចនឹកក្លាយជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូនសិស្ស និស្សិតដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃខាងមុខនេះធ្វើការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម។

Continue reading “វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០០៩”