វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញសារជំនាញសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម និងវិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។ ថ្វីត្បិតមិនមានចម្លើយ តែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូលបម្រើការងារក្នុង​ក្របខណ្ឌ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលខាងមុខនេះ។

វិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

វិញ្ញាសារ ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥