វិញ្ញាសារត្រៀមប្រឡងចូលក្រសួងផែនការ

ខាងក្រោមនេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូន សិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងផែនការ​នៅពេល​ខាងមុខ​អាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ដើម្បីជាទុនមួយក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ នៅក្នុងចំណោមសំណួរ​ខាងក្រោមនេះ​គឺមានសំណួរមួយចំនួនបានចេញប្រឡងរួចហើយកាល​ពីពេលថ្មីនេះ។ សំណួរទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាទុនខ្លះប៉ុណ្ណោះ​បងប្អូនត្រូវធ្វើការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯង។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្រងសំណួរទាំងនេះនឹងក្លាយ​ជាទុនដ៍សំខានសម្រាប់បងប្អូន​ដែលមានបំណង​ប្រលង​ចូលក្របខណ្ឌក្រសួងផែនការនាពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសារត្រៀមប្រឡងចូលក្រសួងផែនការ”