វិញ្ញាសារ អង់គ្លេស​ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ឆ្នាំ២០១៥

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារ អង់គ្លេស​ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៥។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា​វាអាចនឹងក្លាយជាឯកសារជំនួយស្មារតីមួយ សម្រាប់ប្អូនៗដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសារ អង់គ្លេស​ ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ឆ្នាំ២០១៥”

វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមណ្ឌលប្រឡង​វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក។​ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​នៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី”

បាឋកថាស្តីពី យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា

ខាងក្រោមនេះគឺជា បាឋកថាស្តីពី យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា ដែលធ្វើបទឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកសារនេះវានឹងក្លាយជាជំនួយស្មារតី​ខ្លះដល់​បងប្អូន សិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះ។

Continue reading “បាឋកថាស្តីពី យល់ដឹងពីស្ថានការណ៍ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា”

វិញ្ញាសារ ឯកទេស អង់គ្លេស ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារឯកទេស English ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ វិញ្ញាសារនេះចាប់ពីសម័យប្រឡងមុនៗ និងមានវិញ្ញាសារត្រៀមមួយចំនួន យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។

Continue reading “វិញ្ញាសារ ឯកទេស អង់គ្លេស ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញសារ គណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧

ខាងក្រោមនេះគឺជា វិញ្ញាសា​ គណិតវិទ្យា ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យដែលចេញ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧។ ថ្វីត្បិតតែវា​មិនមានចម្លើយតែវាអាចនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះ សម្រាបបងប្អូនសិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡង គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញសារ គណិតវិទ្យា ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២-២០១៧”

វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជា វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យដែលចេញកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ថ្វីត្បិតតែវា​មិនមានចម្លើយតែវាអាចនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះ សម្រាបបងប្អូនសិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡង គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមនៅពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “វិញ្ញាសា​ អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ ប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញាសារ ឯកទេស ICT ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារឯកទេស ICT ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យម បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ វិញ្ញាសារនេះចាប់ពីសម័យប្រឡងមុនៗ និងមានវិញ្ញាសារត្រៀមមួយចំនួន យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានខ្លះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងប្រឡង​ចូល​ក្របខណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមនៅពេលខាងមុខនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពីប្រភេទនៃសំណួរនិងលំហាត់ចាស់ៗ ដែលមានចេញប្រឡងរួចហើយ ដើម្បីងាយ​ស្រួលក្នុងការមើលឯកសារត្រៀមប្រឡងនៅពេលខាងមុខ។

Continue reading “វិញ្ញាសារ ឯកទេស ICT ប្រឡងចូលគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញាបត្រ+១) ដែលបានប្រឡងចេញកាលពីឆ្នាំមុនៗ
Continue reading “វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម”

វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិញ្ញាសា គីមីវិទ្យា ប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ២០០២, ២០០៣, ២០០៤, ២០០៥, ២០០៦, ២០១៣និង ២០១៦។
Continue reading “វិញ្ញាសារ ជំនាញគីមីវិទ្យាប្រឡងចូលក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ”

វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម័យប្រឡង ៣០ កញ្ញា ២០១៨

ខាងក្រោមនេះគីជាវិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិទ្យាល័យទួលទំពូង រួមមាន៖វិញ្ញាសារចំណេះដឹងទូទៅ វិញ្ញាសាររៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី វិញ្ញាសារសុរិយោដី វិញ្ញាសារស្ថាបត្យកម្ម វិញ្ញាសារព័ត៌មានវិទ្យា វិញ្ញាសារនីតិសាស្រ្ត វិញ្ញាសារសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ វិញ្ញាសារភាសាអង់គ្លេស។
Continue reading “វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម័យប្រឡង ៣០ កញ្ញា ២០១៨”