សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល អាណត្តិទី៦

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមាន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ៥០សសរ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល អាណត្តិទី៦។ សូមអានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងនៃសេចក្តីសម្រេច៖
Continue reading “សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល អាណត្តិទី៦”

របៀបគណនាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី

តាមរយៈសេចក្តីណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកមរា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការអនុវត្តន៍អត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​បានធ្វើការជូនដំណឹងថា​ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៤៧ថ្មី (ពីរ) នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៨ ដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/១២១៧/០១៩ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបនៃការគណនាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី ដូចក្នុងសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖