ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា បានចេញប្រកាសលេខ ធ៣.០១៩.៣១៩.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល។ សូមអានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងនៃប្រកាសខាងក្រោម៖

Continue reading “ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល”