យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា

យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា ដើម្បី​កំណើន ការងារ សមធម៌ និង​ប្រសិទ្ធភាព ក្នុង​ការ​កសាង​មូលដ្ឋាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​សម្រេច​បាន​តាម​ចក្ខុវិស័យ​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​២០៥០។​ វាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន នានា នាពេលខាងមុខនេះ។
Continue reading “យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី​៤ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា”