នីតិវិធី​ការកែតម្រូវ​សំបុត្រ​អត្រានុកូលដ្ឋាន

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញ សេចក្តីណែនាំ លេខ០៣៥ សជណ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែត្រូវនិងការធ្វើមោឃភាពទិន្នន័យនៃបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន សូមអានសេចក្តីណែនាំទាំស្រុងខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ pdf សេចក្តីណែនាំលេខ០៣៥ ស្តីពីនីតិវិធី​ការកែតម្រូវ​សំបុត្រ​អត្រានុកូលដ្ឋាន