យន្តការនៃការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

យន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាមានចំនួន០៥គឺ៖
១.ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
២.គណៈកម្មាការសុរិយោដី
៣.គណៈកម្មារការរដ្ឋបាល
៤.អាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី
៥.តុលាការ


សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែម