ចំណេះដឹងទូទៅអំពីអាស៊ានសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងនានា

ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណេះដឹងទូទៅអំពីអាស៊ាន ដែលបានដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់វិទ្យុនានា និងឯកសារមួយចំនួនទៀតដើម្បីជាជំនួយ​ស្មារតីដល់​ប្អូនៗ​សិស្ស និស្សិត មួយចំនួនដែលមានបំណងប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋនៅតាមបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ននានានៅពេលខាងមុខនេះ។

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីអាស៊ាន ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី

Continue reading “ចំណេះដឹងទូទៅអំពីអាស៊ានសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងនានា”

កម្រងសំណួរ ចំម្លើយចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ប្រឡងចូលក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗ

ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្រងសំណួរ ចំម្លើយចំណេះដឹងទូទៅចំនួន៨០សំនួរ ទាក់ទងនិងអាស៊ាន ប្រវត្តិសាស្រ្ដប្រទេសកម្ពុជា និងទាក់ទង​និងប្រវត្ត​សាស្រ្តពិភពលោក​ និង​មាន​សំណួរ​ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសម្រាប់ជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូន សិស្ស និស្សិតដែលមានបំណងប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននានា របស់​រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខ។

សូមអានសំណួរចម្លើយខាងក្រោមដូចតទៅនេះ៖
Continue reading “កម្រងសំណួរ ចំម្លើយចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់ប្រឡងចូលក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗ”

យន្តការនៃការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

យន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាមានចំនួន០៥គឺ៖
១.ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
២.គណៈកម្មាការសុរិយោដី
៣.គណៈកម្មារការរដ្ឋបាល
៤.អាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី
៥.តុលាការ


សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែម