គោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី (file pdf inside)

តើអ្វីជាគោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី? ខាងក្រោមនេះគឺជាគោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ ចង់ដឹងថាតើអ្វីជាគោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី? សូមអានឯកសារច្បាប់ដើមទាំងស្រុងខាងក្រោម៖
Continue reading “គោលនយោបាយស្ដី​ពីសាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី (file pdf inside)”