អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជា ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹង​ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជាបានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់ សិស្ស​និស្សិត ដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីនគរបាលជាតិ នៃអង្គភាពទម្រួតបទបញ្ជាអំពីការជ្រើសរើស​មន្ត្រីនគរបាលថ្មីចំនួន១០០នាក់។