ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្រកាសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីចំនួន៥០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានធ្វើការជូន​ដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត ស្តីពីការប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី​ចំនួន៥០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖