ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន១៧៣នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការជូនដំណងស្តីពី​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស មន្រ្តីនគរបាលថ្មី ចំនួន១៧៣នាក់ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖