ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀង​បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់សិស្ស និស្សិត ដែលចង់ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាល​ខេត្តស្វាយរៀង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ សូមទៅទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារជ្រើសរើស របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត​នៅការិយាល័យបុគ្គលិក។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖