ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប​ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីនគបាលថ្មីមួយចំនួន

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប​បានធ្វើការជូនដំណឹង​ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីនគរបាលថ្មីមួយចំនួន។​សូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖