អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៥៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ១៥០០០ រៀល។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖