អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន៦៨នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២១៥០៥ អពដ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់សាធារណជនទូទៅ ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៦៨នាក់ សម្រាប់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ និងកិច្ចកាទូទៅ ដែលត្រូវបែងចែកឱ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមសាខាពន្ធដារ ខេត្តខណ្ឌដូចខាងមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖ ចំពោះកាលបរិច្ឆេទនៃការឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីកិច្ចសន្យានៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ