បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន២៣១នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១៨/១៩ ប.ស.ស ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ហៅកាត់ថា​ ប.ស.ស បានធ្វើការជូនដំណឹងស្តីពី​ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ២៣១ នាក់ ឱ្យបម្រើការងារនៅស្នាក់ការកណ្តាល និងបណ្តាសាខា ប.ស.ស ខេត្ត/ខណ្ឌ​ ដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម