សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ចំនួន០៤នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើការជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើស​រើសបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា​ចំនួន០៤រូប​ ដើម្បីបម្រើការងារពេញម៉ោង នៅការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យគឺថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖