កាលបរិច្ឆេទ ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ២០១៩

សម្រាប់បងប្អូនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ មេត្តាជ្រាបថាចំពោះកាលបរិច្ឆេទប្រឡងគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌប្រឡងវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក ចំពោះក្របខណ្ឌ (ក) និងក្របខណ្ឌ (ខ) ចំណែកឯក្របខណ្ឌ (គ) គឺត្រូវប្រឡងនៅសាលាបឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក។ ចំពោះបញ្ជីឈ្មោះប្រឡងនឹងត្រូវបិទនៅតាមមណ្ឌប្រឡងទាំងពីខាងលើ​មុនថ្ងៃប្រឡងមួយថ្ងៃ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖