លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីឆ្នាំ២០១៩

លទ្ធផលប្រឡងចូឡក្របខណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡង វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត។ សូមអបអរសារទរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់!