ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមចំនួន៥០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៦៣ អយក.សជណ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានធ្វើការជូនដំណឹង​ ដល់មន្រ្តីរាជការ និងសិស្ស និងស្សិត ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម​ចំនួន ៥០​នាក់ សម្រាប់​បម្រើ​ការងារ​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្ដម​សិក្សា​សាធារណៈ និង​អង្គភាព​នានា។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

បញ្ជីតម្រូវការគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៅតាមគ្រឹស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ និងអង្គភាពនានា