បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈឆ្នាំ២០១៩

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡង​ថ្ងៃទី៣១  ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ។