លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៩

លទ្ធផលប្រលងចូលក្របខណ្ឌ​ក្រសួងសុខាភិបាល សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ជ័យលាភីទាំងអស់។