កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ​១១៨៨ សជណ.បល ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងអស់ ដែលបានដាក់ពាក្យ​ប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។ កាលបរិច្ឆេទប្រឡងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូក។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖