លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

លទ្ធផលប្រឡងចូលក្របខណ្ឌ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡងថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យទួលទំពូង។ សូមចូលរួមអបអរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់ នឹងសូមលើ់កទឹកចិត្តបេក្ខជន​ដែលមានទាន់ទទួលបានជ័យលាភី ប្រឹងប្រែងបន្តទៀត!