បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន ប្រឡងជាប់ស្ថាពរ និងបម្រុង ក្នុងវិញ្ញាសារសួរផ្ទាល់មាត់ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់ស្ថាពរ និងបម្រុង ក្នុងវិញ្ញាសារសួរផ្ទាល់មាត់ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។ សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់ 👏👏👏