ក្រសួងបរិស្ថាន​ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន៤៧កន្លែង

តាមយរៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៩៥៥ សជណ.ប.ស្ថ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការជូនដំណឹង ដល់​សិស្ស​និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៤៧នាក់ ដើម្បីអោយទៅបម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន និងនៅតាមបណ្តាមន្ទីរបរិស្ថាន រាជធានីខេត្តទាំង២៥។ ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៩។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ពាក្យប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩

ទាញយកពាក្យប្រឡងជា File PDF នៅទីនេះ​ =>>> ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការក្រសួងបរិស្ថាន ឆ្នាំ២០១៩