ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន​បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ​ចំនួន៦០០នាក់

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ​៣៧៦៤ អយក.បវ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានធ្វើការជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន​បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ​ចំនួន៦០០នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖