ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ​ ០១៥ រថ.បល.សជណ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩  ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល​បានធ្វើ​ការជូន​ដំណឹង​ដល់ មន្រ្តីរាជការ សិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជនទូទៅ  ស្តីពីការប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ ក) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១១កន្លែង។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖