ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី ចំនួន១៥កន្លែង

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២៧៩ សជណ.អរហ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងទេសចរណ៍​បានធ្វើការជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការថ្មីឱ្យចូល​បម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍​សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩​ចំនួន១៥នាក់។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖