វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៦

វិញ្ញាសារប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ មានចំនួន៩ផ្នែកគឺ ផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅមាន១១សំណួរ ផ្នែកឆ្មបមធ្យមមាន២០សំណួរ ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាកមធ្យមមាន២០សំណួរ ផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍មធ្យមមាន២០សំណួរ ផ្នែកឱសថការីមាន២០សំណួរ ផ្នែកព្យាបាលដោយចលនាមាន២០សំណួរ ព័ត៌មានវិទ្យាមាន២០សំណួរ ផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្តមាន២០សំណួរ និងផ្នែកទន្តបណ្ឌិតមាន២០សំនួរផងដែរ ហើយនៅក្នុងសំនួរផ្នែកនីមួយៗគឺមានរយៈពេល២ម៉ោង។

វិញ្ញាសារផ្នែកឆ្មបមធ្យម ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

វិញ្ញាសារផ្នែកគិលានុបដ្ឋាកមធ្យម ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

វិញ្ញាសារផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍មធ្យម ក្នុងសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨


សូមអរគុណ សូមសំណាងល្អ និងជោគជ័យក្នុងការប្រឡង សូមធ្វើការចែករំលែងទៅមិត្តភក្តិរបស់អ្នក!